kristina bullen
illustrator, animator
& designer.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 
  jurassic lark icon   rowdy dave icon   foldee icon  
 
Illustration
 
shakespear for schools icon logo design icon websites icon
 
Design
 
circus of illustration icon

twitter icon TUMBLR ICON PINTEREST ICON
  crab icon  
 
Animation